Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามของผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-09-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มี "การนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามของผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน" ซึ่งมีผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายปภพ สินขนกุล ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. นางพิสสวรรณ เจียมสมบัติ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถานสถาบันอุดมศึกษา (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ) สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางรัตนา ตั้งวงศ์กิจ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
โดยมีคณะกรรมการสรรหาร่วมดำเนินการ มีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับฟังจำนวน 86 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งยังมีการการถ่ายทอดสดทางหน้าเว็บไซต์ คณะเกษตร กำแพงแสน อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140