Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อาจารย์และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับใบประกาศเกียรติคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ มก.กพส.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู
จัดเมื่อวันที่ : 19-09-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 กันยายน 2560 อาจารย์และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 12 คน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จาก รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องจากได้รับรางวัล “Best Presentation Award” จากโครงการ Model UN conference 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ "What we can do to enhance better nutrition and food safety in Asia" ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140