Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรรับรางวัลผลงานวิจัยจากงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
สถานที่ : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
จัดเมื่อวันที่ : 04-10-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับรางวัลผลงานวิจัย ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลจำนวน 23 คน ได้แก่
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
รางวัลสําหรับนักวิจัย
ลำดับที่ 6 ศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา
ลำดับที่ 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา
ลำดับที่ 37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ตัญญะ ภาควิชาพืชไร่นา
ลำดับที่ 78 รองศาสตราจารย์นันทศักดิ์ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา
ลำดับที่ 82 รองศาสตราจารย์อภิชาต วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา
ลำดับที่ 86 ศาสตราจารย์จริงแท้ ศิริพานิช ภาควิชาพืชสวน
ลำดับที่ 132 รองศาสตราจารย์อรรัตน์ มงคลพร ภาควิชาพืชสวน
ลำดับที่ 163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา อิ่มสบาย ภาควิชาพืชสวน
ลำดับที่ 167 รองศาสตราจารย์จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ ภาควิชาสัตวบาล
ลำดับที่ 171 นางสาวมณี ตันติรุ่งกิจ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
ลำดับที่ 174 นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
ลำดับที่ 177 อาจารย์สุนิศา สงวนทรัพย์ ภาควิชากีฏวิทยา
ลำดับที่ 221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ฮงประยูร ภาควิชาโรคพืช
ลำดับที่ 242 รองศาสตราจารย์ธงชัย มาลา ภาควิชาปฐพีวิทยา
ลำดับที่ 244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ อุไรชื่น ภาควิชากีฏวิทยา
ลำดับที่ 247 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ เลี้ยงสกุล ภาควิชาพืชไร่นา
ลำดับที่ 249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อําคา ภาควิชาปฐพีวิทยา
ลำดับที่ 254 อาจารย์สัญชัย ภู่เงิน ภาควิชาปฐพีวิทยา
ลำดับที่ 256 รองศาสตราจารย์สุริยะ สะวานนท์ ภาควิชาสัตวบาล
ลำดับที่ 267 รองศาสตราจารย์ทศพล พรพรหม ภาควิชาพืชไร่นา
ลำดับที่ 270 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภธิดา อับดุลลากาซิม ภาควิชาพืชสวน
ลำดับที่ 271 อาจารย์พรทิพย์ เรือนปานันท์ ภาควิชาโรคพืช
รางวัลสําหรับส่วนงาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ลำดับที่ 6
รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
1. รองศาสตราจารย์อุณารุจ บุญประกอบ ภาควิชาพืชสวน ได้รับรางวัลระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง ชื่อผลงาน พี้ช (Peach) พันธุ์ใหม่จํานวน 6 พันธุ์ คือ Jade, TropicBeauty, อําพันอ่างขาง 1, อําพันอ่างขาง 2, อําพันอ่างขาง 3 และ อําพันอ่างขาง 4 ของมูลนิธิโครงการหลวง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิจัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140