Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ฯ
สถานที่ : ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
จัดเมื่อวันที่ : 07-10-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย “โครงการการจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์” ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกันของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง ในเรื่อง “การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ และการเพิ่มช่องทางในการตลาดสินค้าออนไลน์” ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140