Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสถิติที่เกี่ยวกับการวางแผนการทดลองวิจัย
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 20-11-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติที่เกี่ยวกับการวางแผนการทดลองวิจัย” โดยมีนางสาวอุษา ทวีแสง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน และนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน 40 คน เพื่อให้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติ โดยมีคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140