Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีเปิดนิทรรศการโรงเรือนปลูกพืชสาธิต 4.0 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ โรงเรือนปลูกพืชสาธิต 4.0 หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-12-2560เวลา : 09.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 มีพิธีเปิดนิทรรศการโรงเรือนปลูกพืชสาธิต 4.0 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งได้ร่วมกับ บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด ที่ได้สนับสนุนโรงเรือนปลูกพืชสาธิต ทั้งยังได้มอบโรงเรือนหลังนี้ไว้ให้แก่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน อีกด้วย โดย รศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน กล่าวรายงาน และ รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดเปิดโรงเรือน และได้ตัดริบบิ้นร่วมกับ คุณเจริญ ว่องวานิชพงศ์ และคุณเฉิน เจี้ยน ชิงผู้แทนจาก บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด ณ โรงเรือนปลูกพืชสาธิต 4.0 หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
โรงเรือนปลูกพืชสาธิต 4.0 นับว่าทันต่อเหตุการณ์และตรงกับนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในสาขาเกษตร ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือผลิตให้ได้มากขึ้นในต้นทุนที่ลดลง และส่งผลให้มีรายได้ที่ดีขึ้น ที่เรียกว่าทำน้อยแต่ได้มาก ซึ่งนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการปลูกพืชที่นำมาจัดแสดงในงานเกษตรกำแพงแสนปีนี้ จะมีประโยชน์แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจการเกษตรยุคใหม่ทั่วไป ประโยชน์ที่ตามมาที่สำคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนน่าจะสามารถดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการทำเกษตรมากขึ้น เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรรมมในประเทศไทย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140