Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร. ลพ ภวภูตานนท์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร โดยเข้ารับฟังการบรรยายแนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องอเนกประสงค์ และศึกษาดูงานยังศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140