Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-02-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน ต่อเนื่องจากที่ได้จัดการประชุมสัมมนาฯ ครั้งก่อน เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ,หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้แทนคณาจารย์ และเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140