Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมเรื่อง Introduction HACCP and workshop
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-02-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง สังกัดห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "Introduction HACCP and workshop" ภายใต้โครงการอบรม "มาตรฐานอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม" โดยมี Food Lead Auditor คุณอนุสรณ์ เปี่ยมปรีชา จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้ให้การอบรมกับผู้สนใจทั้งนิสิต เกษตรกร ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140