Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเมจิ ศูนย์อาเซียน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 12-02-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ Prof. Hiroyuki Konuma ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเมจิ ศูนย์อาเซียน ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการ แนะนำหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140