Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงหลังการฆ่า (Post-mortem) เเละการตรวจซากสุกร (Meat inspection)"
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 20-02-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงหลังการฆ่า (Post-mortem) เเละการตรวจซากสุกร (Meat inspection)" โดยมี อ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ ภาควิชา สัตวแพทย์สาธารณสุขคณะสัตวแพทย์ เเละ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากร อบรมให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจตัดแต่งสุกร จำนวน 10 คน ณ ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140