Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้อบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สาธารณรัฐเมียนมา รุ่นที่ 9 ดูงานโคเนื้อ
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-03-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย นำผู้อบรมสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับประเทศเพื่อนบ้านให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐเมียนมา รุ่นที่ 9 จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140