Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน 2561
สถานที่ : ณ บริเวณสระพระพิรุณ
จัดเมื่อวันที่ : 18-03-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 มีนาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดให้มีพิธีสักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และความเป็นสิริมงคล ของบุคลากรและนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดย รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมในพิธี ณ บริเวณสระพระพิรุณ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140