Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 14
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-03-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 14 (The 14th International Student Forum) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนิสิตในการเผยแผ่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ให้กับนิสิตรุ่นน้องที่สนใจ ในด้านต่างๆ เช่น การเตรียมตัว กิจกรรมที่ประทับใจ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140