Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-04-2561เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 เมษายน 2561 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดย อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดโครงการ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต” จาก KU รุ่นพี่ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ได้แก่ ผู้ดำเนินการบรรยาย โดย คุณสุรพงค์ พงศ์พิสุทธา ผู้จัดการทั่วไป บรษัท เทเลทัช จำกัด (KU43) ซึ่งเป็นอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ของสมาคมฯ วิทยากร 2 ท่าน โดย คุณยุทธพงษ์ กอบกาญจนา เจ้าของไร่จอมยุทธ์ ไร่อ้อยอินทรีย์ เครือข่ายสามพรานโมเดล (KU45) และคุณภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (KU43) พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม “ชั่วโมงนี้มีแต่เรื่องของเรา” ดำเนินรายการโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 และทีมงาน และ พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม “ชั่วโมงนี้มีแต่เรื่องของเรา” ดำเนินรายการโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 และทีมงาน และ พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1678418888912225
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140