Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะและการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน (อบรมบุคลิกภาพ)
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-04-2561เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 เมษายน 2561 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสน (อบรมบุคลิกภาพ)” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและทำตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางให้นิสิตเสริมสร้างมิตรภาพดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติภารกิจที่จะต้องกระทำต่อไป โดยคุณภาสกร กังวานชาญสิริ และทีมงาน บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1677511662336281
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140