Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมการประชุมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกพืชผักและหารือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-04-2561เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 เมษายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุม โดยสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยจัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกพืชผักและหารือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ของผู้ประกอบการและมวลสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อรวบรวมปัญหานำสู่ผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐต่อไป ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140