Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ International Students Meeting
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-05-2561เวลา : 17.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้บริหาร ร่วมโครงการ International Students Meeting สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและศึกษาแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรม ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140