Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-05-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา นำนักเรียนพิการและเด็กพิเศษ จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานยังคณะเกษตร กำแพงแสน ด้านการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน การผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์ และการผลิตผักพื้นบ้าน เพื่อพัฒนางานอาชีพนักเรียนพิการ ตามโครงการพัฒนางานอาชีพนักเรียนพิการเพื่อการมีงานทำ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษ (บึงลาดโพธิ์) ช่วงที่ 2 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

ดูภาพเพิ่มเติมตามลิงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1706003562820424
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140