Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นักวิจัยจาก CIRAD ประเทศฝรั่งเศส เข้าพบคณบดี
สถานที่ : ณ ห้องประชุม คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-05-2561เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะนักวิจัยจาก CIRAD ประเทศฝรั่งเศส พร้อมด้วยอาจารย์ และนิสิตปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และ ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย และหารือความร่วมมือระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140