Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน
สถานที่ : ณ โรงแรมจันทิมา บูติก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 26-05-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการของคณะ ได้จัด “การอบรมพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จำนวน 24 กลุ่ม จำนวน 240 คน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า ตามโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ" โดยมี รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน บรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมจันทิมา บูติก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140