Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายฝึกอบรมการตรวจวัดวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง GLOBE Protocol เพื่อพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย 211 อาคารเรียนรวม 3 และห้องบรรยาย ภาควิชาปฐพีวิทยา
จัดเมื่อวันที่ : 25-05-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัด “ค่ายฝึกอบรมการตรวจวัดวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง GLOBE Protocol เพื่อพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนและครูของโรงเรียนเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 211 อาคารเรียนรวม 3 และห้องบรรยาย ภาควิชาปฐพีวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรม และ ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา เป็นประธานปิดค่ายฝึกอบรม มอบหนังสือที่ระลึก และมอบประกาศนียบัตร แก่ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีครูและนักเรียนจาก 17 โรงเรียน ในจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 คน คณะอาจารย์และบุคลกากรภาควิชาปฐพีวิทยา ที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140