Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเทคนิคการออกแบบการเรียนนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “อบรมเทคนิคการออกแบบการเรียนนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้” ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อพัฒนาในเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธาน เปิดโครงการ และวิทยากร โดย อาจารย์ ดร. เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140