Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชุมเชียร์ 2561
สถานที่ : ณ สนามหญ้าหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-07-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชียร์ โดย นายจีระศักดิ์ กอคูณกลาง รองประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งกฎระเบียบของการจัดกิจกรรมร้องเพลงเชียร์และรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 และ นายสุรศักดิ์ ศรีสำลีคร นายกสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ประธานโครงการ กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU78) ร้องเพลงคณะและสถาบันได้อย่างถูกต้อง แนะนำและสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพี่ และคณาจารย์ รู้และเข้าใจสิทธิ หน้าที่ ในการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย รู้และเข้าใจถึงประเพณีอันดีงาม ปลูกฝังความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมความสามัคคีของนิสิตภายในคณะ ในระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 5 ส.ค. 2561 ณ สนามหญ้าหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140