Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับประเทศฯ
สถานที่ : ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จัดเมื่อวันที่ : 07-11-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ: เครือข่าย นโยบาย กลยุทธ์ และสถาบัน หรือ Sustainable Land Management (SLM) Partnerships and Mainstreaming SLM into Policies, Strategies and Institutions at National Level” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management หรือเรียกย่อๆ ว่า DS-SLM โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility หรือ GEF

โดยมีท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ และ ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน หารือ ระดมความคิดเห็น ในการบ่งชี้ปัญหา อุปสรรค และโอกาส รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนไปใช้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับประชาชนในปัจจุบัน และรุ่นถัดไป ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เข้าสู่นโยบาย กลยุทธ์ และสถาบันที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย อีกทั้งเป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร สร้างเครือข่ายในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อสร้างภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายและการระดมความคิดเห็น รวมทั้งการแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ในด้านนโยบาย กลยุทธ์ และสถาบันด้านเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเกษตร ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนภาคเอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง จำนวน 109 คน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140