Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายพิเศษ บทบาทกระุทรวงใหม่อุดมศึกษาไทย กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-11-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทกระุทรวงใหม่อุดมศึกษาไทย กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร" ให้แก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดการบรรยาย วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140