Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ดำเนินโครงการประกวดการจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "สวนสวยแบบพอเพียง" มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งสิ้น 36 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสิ้น 33 โรงเรียน โดย รองศาสตรจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ผลการแข่งขันดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา
- เด็กหญิงจิรภิญญา นุชเจริญ
- เด็กหญิงนิศาชล พรมโชติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี
- เด็กหญิงอัญชลี มณีจันธวงค์
- น.ส.อรปรียา ถิ่นโสภณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี
- เด็กหญิงศุภักษร อาลัยสุข
- เด็กหญิงธัญชนิต ชุมคง
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
- เด็กหญิงนุชจรินทร์ สังข์เสวก
- เด็กหญิงกิ่งกาญน์ แต้มลึก
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
- เด็กหญิงชนกเนศร์ สาตรีย์
- เด็กหญิงเนตรนภา กำด้วง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี
- นายศุภณัฐ อินทร์พันงาม
- นายฐิติวุฒิ ถิ่นโสภณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
- นางสาวสาว ราศี
- นางสาวอุ้มรัตน์ สังกะระณี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี
- นางสาวธนาภรณ์ สอนทะโชติ
- นางสาวณัฏฐ์ชิชา สุทธากรณ์
รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
- นายประทีป วงษ์ประยูร
- นางสาวชุติกาญจน์ จันทรา
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
- นางสาวณัฐลดา แพงแสง
- นางสาวทักษอร นาจันทัด

ภาพเพิ่มเติมดังลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1973407589413352
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140