Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15: ภาคโปสเตอร์
สถานที่ : ณ โถงชั้น 1 ศูนย์เรียนรวม 2
จัดเมื่อวันที่ : 06-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ส่งผลงานภาคโปสเตอร์เข้าร่วมประกวด ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 ณ โถงชั้น 1 ศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140