Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาวิชาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้(เกษตรกร)รอดและยั่งยืน
สถานที่ : ณ ศร.3 ห้อง 209
จัดเมื่อวันที่ : 07-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทางเลือก โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการเสวนาวิชาการ “เลี้ยงไก่พื้นเมืองให้(เกษตรกร)รอดและยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สิรินทร์พร สินธุสณิชย์ หัวหน้าภาคสัตวบาล กล่าวเปิดการเสวนา วิทยากรโดย รศ.ดร. อมรรัตน์ โมฬี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ.น.สพ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุชาติ สงวนพันธุ์ และคุณวราพันธุ์ จินตณวิชญ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน คุณซิมโอน ปัญญา กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ และคุณวิศาล มั่นคง กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ตะเภาทอง ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร. นวลจันทร์ พารักษา ณ ศร.3 ห้อง 209 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาจำนวนมาก

ภาพเพิ่มเติมดังลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1973713432716101
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140