Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาแหกคอกควายไทย Thailand 4.0
สถานที่ : ณ บริเวณอาคารประกวดแสดงพันธุ์ (อารีน่า)
จัดเมื่อวันที่ : 10-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดเสวนา เรื่อง “แหกคอกควายไทย Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สิรินทร์พร สินธุวญิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา มีวิทยากรในภาคส่วนต่างๆ ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านควายไทย จำนวน 6 ท่าน มีผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาจำนวนมาก ณ บริเวณอาคารประกวดแสดงพันธุ์ (อารีน่า) ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140