Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล KU-KM Best Practice Awards
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดเมื่อวันที่ : 11-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต เป็นผู้แทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน “การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรตามมาตรฐานโครงการเพชรสมุทรคีรี” ในการประกวดผลงานการจัดการความรู้ "KU-KM Best Practice Awards" ภายใต้โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140