Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-01-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140