Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-02-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินโครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน (หลักสูตรเกษตรศาสตร์) ให้แก่นิสิตชั้นปี ที่ 1 เพื่อแนะนำข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอนของภาควิชาต่างๆ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์การเลือก/ย้ายสาขาวิชาเอก ในปีการศึกษา 2561 โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ และมีคณาจารย์ของแต่ละภาควิชาบรรยายให้ข้อมูล ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140