Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่งาม ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 10-02-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนิน “โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท” โดยการเข้าไปพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่งาม เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ ก่อให้เกิดความสามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของนิสิตทางด้านการเกษตรให้เป็นที่เป็นรู้จัก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และการเรียนรู้ของนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รวมไปถึงเป็นการให้นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกิจกรรมเพื่อตนเองและสังคม มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนางสาวลูกศร ปั้นบุญมี ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่งาม ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140