Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น รุ่นที่ 1
สถานที่ : ณ ฟาร์มโคนม/โคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-02-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ฟาร์มโคนม/โคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโดย อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น รุ่นที่ 1” ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/โคเนื้อในจังหวัดนครปฐม และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำทักษะ เทคนิคการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคมากขึ้น ณ ฟาร์มโคนม/โคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140