Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะ
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-05-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จำนวน 80 คน ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้แก่ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140