Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะที่ปรึกษาประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ :
จัดเมื่อวันที่ : 10-05-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย คุณพรเทพ สีบุญเรือง ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ศูนย์พืชผักเขตร้อน ด้านธนาคารเมล็ดพันธุ์ และ สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถิ่น หน่วยอารักขาพันธุกรรมพืช Central Laboratory)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140