Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรปลอดภัย ทำอย่างไรให้รวย”
สถานที่ : ณ กรมพัฒนาที่ดิน
จัดเมื่อวันที่ : 27-05-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้บริหารและคณาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรปลอดภัย ทำอย่างไรให้รวย” จัดโดย สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย มี รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา เป็นประธานการจัดงาน และร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค.62 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีกับ ดร.สภาพร ใจอารีย์ ซึ่งได้รับการดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140