Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนหันคาพิทยาคม
สถานที่ : ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
จัดเมื่อวันที่ : 30-05-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการอบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ให้กับโรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤษภาคม 2562 มีนักเรียนและครูเข้าร่วม 80 คน โดย ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์และคณะ จากภาควิชาปฐพีวิทยา รวม 10 คน เป็นวิทยากร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140