Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนสงวนหญิง
สถานที่ : ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุ
จัดเมื่อวันที่ : 01-06-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการอบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ให้กับโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562 มีนักเรียนและครูเข้าร่วม 94 คน โดย ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์และคณะ จากภาควิชาปฐพีวิทยา รวม 10 คน เป็นวิทยากร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140