Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 17
สถานที่ : ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
จัดเมื่อวันที่ : 07-06-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน นำตัวแทนนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 9 คน ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2562 ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ร่วมทำกิจกรรมบะเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เรียนรู้วีถีชีวิตชุมชนบ้านนาสีนวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ Smart Agriculture for Community และได้นำทักษะความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140