Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-06-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)” ให้แก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 5-17 มิถุนายน 2562 โดย นายธีรนนท์ รัตนดิลก นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากร มีบุคลากรให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมจำนวน 225 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140