Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-07-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “ดิน กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน มาเป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา กล่าว รายงานวัตถุประสงค์โครงการ และรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวให้การต้อนรับ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ มีสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต-นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2296105667143541
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140