Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนพบคณบดี
สถานที่ : ณ อเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-07-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 ผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และทีมงาน เข้าพบ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในการรับฟังนโยบายคณะ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยมีผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง ณ อเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140