Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้นิสิต
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-07-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้นิสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรและแนวทางการศึกษาในคณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU79) ทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ กล่าวให้โอวาท ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140