Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562
สถานที่ : ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
จัดเมื่อวันที่ : 26-07-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผศ.ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม 4-H club Aggie KPS นำนิสิตยุวเกษตรกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายดลชัย สกุลมีสมบัติ นางสาวดวงพร เหมลา นางสาวสถภาพรณ์ สงพงษ์ นางสาวเนาวรัตน์ พุ่มโพธิ์ และนางสาวนารีรัตน์ อยู่ถนอม ร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 และได้มีโอกาสร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสร็จมาเป็นองค์ประธาน จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในครั้งนี้ทีมยุวเกษตรกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ในระดับอุดมศึกษา) โดย มีทีมยุวเกษตรกรจากมหาวิทยาลัย 8 แห่งเข้าร่วมแข่งขัน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140