Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 24-07-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดแง่คิด มุมมอง และประสบการณ์ เพื่อให้นิสิตสามารถเตรียมตัวใช้ชีวิตที่เหมาะสมจนสามารถประสบผลสำเร็จในการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีโอกาสพบผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบุคลากรงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2328591497228291
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140