Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-08-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายหัวข้อ "การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" จากนั้นเป็นการแนะนำคณาจารย์ โดย ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และมีการแนะนำแนวทางการศึกษาตามหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะเกษตร กำแพงแสนรับทราบข้อมูลต่างๆ และแนวทางการเรียนและการวิจัย และเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติและระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140