Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554
สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-12-2554เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากคุณวรรณีย์ เล็กมณี ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคและทักษะต่าง ๆ ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/activitypicture/2554_12_29_saminar/index.html
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140