Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายเรื่อง กระทรวงใหม่กับแนวโน้มอถดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัลฯ
สถานที่ : ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 26-08-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “กระทรวงใหม่กับแนวโน้มอุดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัลฯ” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้บุคลากรคณะฯ รับทราบนโยบายของรัฐบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดย ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140